ECOLOGISCH SPECIALIST Oost-Nederland

Functieomschrijving

Voor een van onze klanten zijn wij op zoek naar een Landbouwkundig specialist.   Binnen Overijssel liggen 24 Natura-2000 gebieden. Het opstellen en uitvoeren van de beheerplannen hiervoor is een provinciale verantwoordelijkheid (programma Ontwikkelopgave o.l.v. Hennie Schuman). Voor de Natura2000 gebieden met een ontwikkelopgave wordt een inrichtingsplan opgesteld. De provincie is voor dit project bestuurlijk trekker.   Projectdoel • realisatie gebiedsspecifieke PAS- Maatregelen conform het beheerplan en uitbreiding van eiken-haagbeukenbos • realisatie overige natuurherstelmaatregelen t.b.v. N2000-instandhoudingsdoelen (uitbreiding biotoop kamsalamander) • realisatie van verbetervoorstellen netto begrensde EHS • realisatie van economische maatregelen/sociaal flankerend beleid t.b.v. de toekomst vaste leefbaarheid van het gebied   Inhoud van het project De kern van de opgave is het realiseren van Natura2000-doelen voor een Natura2000 gebied in Oost-Nederland. De PAS maatregelen zijn nodig om de kwaliteit van het Natura 2000 gebied te waarborgen/verbeteren en ontwikkelruimte voor de landbouw te creëren. Verbetering van de waterhuishouding is veelal de opgave. Dit project beoogt om met behulp van een maatwerkaanpak (MAP), samen met grondeigenaren, per perceel de juiste natuurherstelmaatregel vast te stellen en voor de eigenaar te komen tot een acceptabele compensatie.   Projectfasering Uitvoeren MAP: januari – juli 2016 Ontwerp-inrichtingsplan: juli – november 2016

Functievereisten

Relevante opleiding(en) op HBO/WO-niveau   Gevraagde kennis Gebiedskennis ecologiegebied Twente   Gevraagde werkervaring • Aantoonbare ervaring op keukentafelniveau over ecologie. • Moet samen met de hydroloog en landbouwkundig specialist tot een gemeenschappelijk oordeel kunnen komen m.b.t. de maatregel. • Kunnen fungeren als volstrekt onafhankelijke deskundige. • Moet goed kunnen samenwerken en communicatief zeer vaardig zijn.  

Reageer op deze vacature